خبر

سیما

صدا

شبکه یک

هم قصه

داستان محمد علی شاه موسوی زندانی گوانتانامو
مدت 72 دقیقه