چند رسانه ای

گفتگوی ضبط شده
گفتگوی ضبط شده
بحث رفع معضل بیکاری
تاریخ بارگذاری: 96/04/05

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:52
بحث آزادی رسانه ها
تعداد بازدید: 212 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:44
افزایش رشد علمی
تعداد بازدید: 214 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:30
بحث ساده زیستی
تعداد بازدید: 221 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:47
بحث فضای مجازی
تعداد بازدید: 231 نفر
تاریخ درج: 96/02/26