چند رسانه ای

گفتاورد
گفتاورد
دولت دوازدهم و محیط زیست
تاریخ بارگذاری: 96/04/05

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:03
تنوع زیستی و سرمایه ملی
تعداد بازدید: 254 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
00:33
برنامه ریزی برای محیط زیست
تعداد بازدید: 259 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
02:40
سازمان محیط زیست
تعداد بازدید: 253 نفر
تاریخ درج: 96/02/19
02:36
برنامه دولت پیرامون مشارکت مردم در محیط زیست
تعداد بازدید: 260 نفر
تاریخ درج: 96/02/19