جدول پخش

شبکه نمایش
 • شروع برنامه:01:13:09
 • پایان برنامه: 02:26:43
 • طول برنامه:1 ساعت و 13 دقیقه

سينمايي وصيت نامه دکتر مابوزه

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:34:06
 • پایان برنامه: 02:45:34
 • طول برنامه:11 دقیقه

پشت صحنه (مسابقه مرگ)

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:45:34
 • پایان برنامه: 02:57:02
 • طول برنامه:11 دقیقه

پشت پرده (مسابقه مرگ)

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:02:59:14
 • پایان برنامه: 03:58:29
 • طول برنامه:59 دقیقه

سينمايي دزدان اسکيت سوار

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:03:00
 • پایان برنامه: 04:08:51
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:17:12
 • پایان برنامه: 04:30:27
 • طول برنامه:13 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:04:30:45
 • پایان برنامه: 05:38:57
 • طول برنامه:1 ساعت و 8 دقیقه

سينمايي جک کانگورو

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:05:39:22
 • پایان برنامه: 05:49:45
 • طول برنامه:10 دقیقه

پشت صحنه (نبرد تايتانها)

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:05:49:45
 • پایان برنامه: 06:00:44
 • طول برنامه:10 دقیقه

پشت پرده (نبرد تايتان ها)

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:01:02
 • پایان برنامه: 06:49:28
 • طول برنامه:48 دقیقه

سينما و دوبله

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:06:50:13
 • پایان برنامه: 07:38:17
 • طول برنامه:48 دقیقه

سينمايي تنها در خانه 5

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:07:38:49
 • پایان برنامه: 08:09:29
 • طول برنامه:30 دقیقه

سينمايي تنها در خانه 5

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:08:11:14
 • پایان برنامه: 09:13:20
 • طول برنامه:1 ساعت و 2 دقیقه

سينمايي پسران خيابان پال

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:09:13:58
 • پایان برنامه: 09:52:59
 • طول برنامه:39 دقیقه

سينمايي پسران خيابان پال

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:10:00:19
 • پایان برنامه: 10:26:59
 • طول برنامه:26 دقیقه

سينما و دوبله

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:10:28:02
 • پایان برنامه: 10:49:48
 • طول برنامه:21 دقیقه

سينما و دوبله

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:01:17
 • پایان برنامه: 11:39:03
 • طول برنامه:37 دقیقه

سينمايي هياهوي بچه

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:11:42:15
 • پایان برنامه: 12:20:47
 • طول برنامه:38 دقیقه

سينمايي هياهوي بچه

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:21:47
 • پایان برنامه: 12:32:15
 • طول برنامه:10 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:32:15
 • پایان برنامه: 12:40:42
 • طول برنامه:8 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:40:42
 • پایان برنامه: 12:48:57
 • طول برنامه:8 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:12:48:57
 • پایان برنامه: 12:59:04
 • طول برنامه:10 دقیقه

علم سينما

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:05:38
 • پایان برنامه: 13:11:23
 • طول برنامه:5 دقیقه

اذان گاهي

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:13:14:58
 • پایان برنامه: 14:13:07
 • طول برنامه:58 دقیقه

سينمايي پسر آدم دختر حوا

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:14:15:08
 • پایان برنامه: 15:10:08
 • طول برنامه:55 دقیقه

سينمايي پسر آدم دختر حوا

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:15:11:58
 • پایان برنامه: 16:04:21
 • طول برنامه:52 دقیقه

سينمايي تسخير ناپذيران

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:16:07:33
 • پایان برنامه: 16:58:38
 • طول برنامه:51 دقیقه

سينمايي تسخير ناپذيران

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:00:02
 • پایان برنامه: 17:23:19
 • طول برنامه:23 دقیقه

سينمايي متهم اشتباهي

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:17:26:55
 • پایان برنامه: 17:51:36
 • طول برنامه:24 دقیقه

سينمايي متهم اشتباهي

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:18:00:51
 • پایان برنامه: 19:00:43
 • طول برنامه:59 دقیقه

سينمايي خانم دات فاير

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:19:02:40
 • پایان برنامه: 20:35:26
 • طول برنامه:1 ساعت و 32 دقیقه

سينمايي قدرت

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:20:51:09
 • پایان برنامه: 21:29:29
 • طول برنامه:38 دقیقه

سينمايي همسر آينده من يک مامور مخفي است

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:21:31:09
 • پایان برنامه: 22:09:02
 • طول برنامه:37 دقیقه

سينمايي همسر آينده من يک مامور مخفي است

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:11:45
 • پایان برنامه: 22:37:15
 • طول برنامه:25 دقیقه

سينما و دوبله

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:22:37:52
 • پایان برنامه: 22:57:21
 • طول برنامه:19 دقیقه

سينما و دوبله

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:00:53
 • پایان برنامه: 23:31:08
 • طول برنامه:30 دقیقه

سينمايي جهان نو1

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:40:09
 • پایان برنامه: 23:50:31
 • طول برنامه:10 دقیقه

موسيقي فيلم

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870

 • شروع برنامه:23:50:38
 • پایان برنامه: 23:55:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي بازرگاني 1396/04/06(قبل1)

شبکه نمايش شبکه فيلم و سريال ، سايت ، www.namayeshtv.ir ، رايانامه namayeshtv@irib.ir ، تلفن 27861600 ، صندوق پستي 1367-19395 ، پيامک 30000870