جدول پخش

شبکه خبر
 • شروع برنامه:00:00:00
 • پایان برنامه: 00:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

اخبار نیمه شب

خبر نیمه شب

 • شروع برنامه:00:10:00
 • پایان برنامه: 00:49:54
 • طول برنامه:39 دقیقه

خسته نباشید

معدن

 • شروع برنامه:01:05:00
 • پایان برنامه: 01:18:48
 • طول برنامه:13 دقیقه

زمان

مستند زمان

 • شروع برنامه:01:20:00
 • پایان برنامه: 01:29:31
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر جهان

از سراسر جهان

 • شروع برنامه:01:35:00
 • پایان برنامه: 01:44:31
 • طول برنامه:9 دقیقه

مشاغل سخت

خشکشویی

 • شروع برنامه:01:49:48
 • پایان برنامه: 02:00:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:02:05:00
 • پایان برنامه: 02:18:53
 • طول برنامه:13 دقیقه

هم سفر

نیشابور

 • شروع برنامه:02:20:00
 • پایان برنامه: 02:29:54
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر جهان

از سراسر جهان

 • شروع برنامه:02:30:00
 • پایان برنامه: 02:35:03
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:02:35:03
 • پایان برنامه: 03:00:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

رگ های کاغذی

رگ های کاغذی

 • شروع برنامه:03:05:00
 • پایان برنامه: 03:28:36
 • طول برنامه:23 دقیقه

بر بنیان دانش

سلولهای بنیادی

 • شروع برنامه:03:35:00
 • پایان برنامه: 03:47:51
 • طول برنامه:12 دقیقه

افول یا ظهور

افول یا ظهور

 • شروع برنامه:03:50:00
 • پایان برنامه: 04:01:44
 • طول برنامه:11 دقیقه

در همین نزدیکی

نان مهربانی

 • شروع برنامه:04:11:39
 • پایان برنامه: 04:26:14
 • طول برنامه:14 دقیقه

گپ و گفت دانشجویی

گپ و گفت دانشجویی

 • شروع برنامه:04:35:00
 • پایان برنامه: 05:00:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

رویت هلال

رویت هلال ماه

 • شروع برنامه:05:04:54
 • پایان برنامه: 05:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اهل ایمان

اهل ایمان

 • شروع برنامه:05:43:08
 • پایان برنامه: 05:52:27
 • طول برنامه:9 دقیقه

موشک های ایران

موشک های ایران

 • شروع برنامه:06:00:00
 • پایان برنامه: 06:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 6

خبر 6

 • شروع برنامه:06:10:00
 • پایان برنامه: 06:20:15
 • طول برنامه:10 دقیقه

از سراسر ایران

از سراسر ایران

 • شروع برنامه:06:30:00
 • پایان برنامه: 06:40:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:06:40:00
 • پایان برنامه: 06:50:36
 • طول برنامه:10 دقیقه

اهل ایمان

اهل ایمان

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 7

خبر 7

 • شروع برنامه:08:00:00
 • پایان برنامه: 08:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 8

خبر نیمه مشروح

 • شروع برنامه:09:00:00
 • پایان برنامه: 09:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 9

خبر 9

 • شروع برنامه:09:33:00
 • پایان برنامه: 09:45:00
 • طول برنامه:12 دقیقه

اخبار ورزشی

اخبار ورزشی

 • شروع برنامه:10:00:00
 • پایان برنامه: 10:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 10

خبر نیمه مشروح

 • شروع برنامه:10:24:40
 • پایان برنامه: 10:30:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

داستان کارت سوخت

داستان کارت سوخت

 • شروع برنامه:10:33:00
 • پایان برنامه: 10:56:36
 • طول برنامه:23 دقیقه

بر بنیان دانش

سلولهای بنیادی

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:20:00
 • طول برنامه:20 دقیقه

خبر 11

خبر نیمه مشروح

 • شروع برنامه:11:30:00
 • پایان برنامه: 11:54:56
 • طول برنامه:24 دقیقه

اهل سنت ایران

اهل سنت ایران

 • شروع برنامه:12:03:00
 • پایان برنامه: 12:44:54
 • طول برنامه:41 دقیقه

تیتر امشب

تکرار تیتر امشب

 • شروع برنامه:12:45:00
 • پایان برنامه: 12:57:51
 • طول برنامه:12 دقیقه

افول یا ظهور

افول یا ظهور

 • شروع برنامه:12:59:50
 • پایان برنامه: 13:07:00
 • طول برنامه:7 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:13:09:39
 • پایان برنامه: 13:55:42
 • طول برنامه:46 دقیقه

خبر 13

خبر 13

 • شروع برنامه:14:04:54
 • پایان برنامه: 14:30:00
 • طول برنامه:25 دقیقه

اهل ایمان

اهل ایمان

 • شروع برنامه:14:33:00
 • پایان برنامه: 14:49:49
 • طول برنامه:16 دقیقه

مجله ورزشی

مجله ورزشی

 • شروع برنامه:14:50:00
 • پایان برنامه: 14:56:32
 • طول برنامه:6 دقیقه

قیام موشک ها

قیام موشک ها

 • شروع برنامه:15:09:40
 • پایان برنامه: 15:15:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

داستان کارت سوخت

داستان کارت سوخت

 • شروع برنامه:15:15:00
 • پایان برنامه: 15:24:56
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر جهان

از سراسر جهان

 • شروع برنامه:15:33:00
 • پایان برنامه: 15:42:45
 • طول برنامه:9 دقیقه

پنج دری

پنج دری

 • شروع برنامه:15:45:00
 • پایان برنامه: 15:54:31
 • طول برنامه:9 دقیقه

مشاغل سخت

خشکشویی

 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر 16

خبر 16

 • شروع برنامه:16:30:00
 • پایان برنامه: 16:49:11
 • طول برنامه:19 دقیقه

سیاهی لشگر

سیاهی لشگر

 • شروع برنامه:16:50:00
 • پایان برنامه: 16:58:11
 • طول برنامه:8 دقیقه

آل سقوط

آل سقوط

 • شروع برنامه:17:00:00
 • پایان برنامه: 17:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 17

خبر نیمه مشروح

 • شروع برنامه:17:15:00
 • پایان برنامه: 17:25:08
 • طول برنامه:10 دقیقه

شبکه

شبکه های مجازی

 • شروع برنامه:17:30:00
 • پایان برنامه: 17:35:04
 • طول برنامه:5 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:17:35:04
 • پایان برنامه: 18:00:00
 • طول برنامه:24 دقیقه

اهل سنت ایران

اهل سنت ایران

 • شروع برنامه:18:15:00
 • پایان برنامه: 18:27:07
 • طول برنامه:12 دقیقه

فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

 • شروع برنامه:18:30:00
 • پایان برنامه: 18:54:43
 • طول برنامه:24 دقیقه

گفتگوی 18:30

گفتگوی زنده 18:30

 • شروع برنامه:18:54:43
 • پایان برنامه: 18:59:50
 • طول برنامه:5 دقیقه

قلم دوربین

عکس های خبری

 • شروع برنامه:18:59:50
 • پایان برنامه: 19:44:14
 • طول برنامه:44 دقیقه

خبر 19

خبر 19

 • شروع برنامه:19:45:00
 • پایان برنامه: 19:54:19
 • طول برنامه:9 دقیقه

موشک های ایران

موشک های ایران

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 20

خبر 20

 • شروع برنامه:20:10:00
 • پایان برنامه: 20:34:40
 • طول برنامه:24 دقیقه

اهل سنت ایران

اهل سنت ایران

 • شروع برنامه:20:35:00
 • پایان برنامه: 20:40:20
 • طول برنامه:5 دقیقه

داستان کارت سوخت

داستان کارت سوخت

 • شروع برنامه:20:48:16
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:11 دقیقه

در همین نزدیکی

نان مهربانی

 • شروع برنامه:21:00:00
 • پایان برنامه: 21:29:21
 • طول برنامه:29 دقیقه

خبر 21

خبر 21

 • شروع برنامه:21:30:00
 • پایان برنامه: 21:43:49
 • طول برنامه:13 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:21:45:00
 • پایان برنامه: 21:54:54
 • طول برنامه:9 دقیقه

از سراسر جهان

از سراسر جهان

 • شروع برنامه:21:54:54
 • پایان برنامه: 22:00:00
 • طول برنامه:5 دقیقه

قلم دوربین

عکس های خبری

 • شروع برنامه:22:00:00
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:10 دقیقه

خبر 22

خبر 22

 • شروع برنامه:22:15:00
 • پایان برنامه: 22:57:00
 • طول برنامه:42 دقیقه

تیتر امشب

تیتر امشب

 • شروع برنامه:23:00:00
 • پایان برنامه: 23:30:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

خبر 23 + English News

خبر 23 + English News

 • شروع برنامه:23:30:00
 • پایان برنامه: 23:45:00
 • طول برنامه:15 دقیقه

خبر ورزشی

خبر ورزشی

 • شروع برنامه:23:45:00
 • پایان برنامه: 23:57:07
 • طول برنامه:12 دقیقه

فناوری اطلاعات

تکرار فناوری اطلاعات