جدول پخش

شبکه چهار
 • شروع برنامه:00:00:18
 • پایان برنامه: 01:28:18
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

چشم شب روشن

[زنده]

 • شروع برنامه:01:30:08
 • پایان برنامه: 02:15:10
 • طول برنامه:45 دقیقه

گزينه 4

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:20:00
 • پایان برنامه: 02:47:06
 • طول برنامه:27 دقیقه

اهل ايمان

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:02:47:47
 • پایان برنامه: 02:58:25
 • طول برنامه:10 دقیقه

شهريار ايران

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:00:52
 • پایان برنامه: 03:12:25
 • طول برنامه:11 دقیقه

سخنراني هاي TED

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:14:44
 • پایان برنامه: 03:21:12
 • طول برنامه:6 دقیقه

موسيقي تصوير خليج فارس

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:30:11
 • پایان برنامه: 03:47:32
 • طول برنامه:17 دقیقه

رمضان و مسلمانان

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:03:48:38
 • پایان برنامه: 03:53:40
 • طول برنامه:5 دقیقه

زلال انديشه

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:09:26
 • پایان برنامه: 04:16:06
 • طول برنامه:6 دقیقه

نماز جماعت صبح -آيت الله شاهرودي

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:23:25
 • پایان برنامه: 04:29:44
 • طول برنامه:6 دقیقه

گنجينه ها

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:04:30:24
 • پایان برنامه: 05:06:04
 • طول برنامه:35 دقیقه

حديث سرو

[خلاصه برنامه] شرح احوالات آيت اله علي محمد بروجردي

 • شروع برنامه:05:10:03
 • پایان برنامه: 05:57:10
 • طول برنامه:47 دقیقه

رهيافت

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:01:05
 • پایان برنامه: 06:11:13
 • طول برنامه:10 دقیقه

دعاي عهد با حضرت ولي عصر(عج)

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:15:07
 • پایان برنامه: 06:29:24
 • طول برنامه:14 دقیقه

سخنراني هاي TED

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:06:30:19
 • پایان برنامه: 06:50:45
 • طول برنامه:20 دقیقه

ايران

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:00:00
 • پایان برنامه: 07:41:50
 • طول برنامه:41 دقیقه

بررسي سانحه هوايي

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:42:05
 • پایان برنامه: 07:48:01
 • طول برنامه:5 دقیقه

سپنج

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:07:48:27
 • پایان برنامه: 07:53:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

اي دل بشتاب

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:00:29
 • پایان برنامه: 08:45:29
 • طول برنامه:45 دقیقه

چرخ

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:08:46:28
 • پایان برنامه: 09:01:49
 • طول برنامه:15 دقیقه

اينجا فرشته مي شوي

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:03:00
 • پایان برنامه: 09:25:10
 • طول برنامه:22 دقیقه

طرح قرآني 1451

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:09:30:26
 • پایان برنامه: 10:17:33
 • طول برنامه:47 دقیقه

رهيافت

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:10:30:03
 • پایان برنامه: 10:55:49
 • طول برنامه:25 دقیقه

گنبد مينا

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:00:00
 • پایان برنامه: 11:39:34
 • طول برنامه:39 دقیقه

يادگيري آسان

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:11:42:35
 • پایان برنامه: 12:55:15
 • طول برنامه:1 ساعت و 12 دقیقه

طنز پيشگان

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:12:59:59
 • پایان برنامه: 13:05:48
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرائت قرآن

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:13:11
 • پایان برنامه: 13:20:14
 • طول برنامه:7 دقیقه

نماز جماعت ظهر- حجت الاسلام اخوان

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:13:28:26
 • پایان برنامه: 13:55:32
 • طول برنامه:27 دقیقه

اهل ايمان

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:14:00:00
 • پایان برنامه: 15:28:00
 • طول برنامه:1 ساعت و 28 دقیقه

چشم شب روشن

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:15:31:20
 • پایان برنامه: 15:57:06
 • طول برنامه:25 دقیقه

گنبد مينا

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:16:00:46
 • پایان برنامه: 16:49:12
 • طول برنامه:48 دقیقه

چهارسوي علم

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:17:00:25
 • پایان برنامه: 17:55:10
 • طول برنامه:54 دقیقه

راز

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:18:00:22
 • پایان برنامه: 18:48:08
 • طول برنامه:47 دقیقه

چمروک

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:19:00:37
 • پایان برنامه: 19:50:17
 • طول برنامه:49 دقیقه

روزنه

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:00:00
 • پایان برنامه: 20:15:10
 • طول برنامه:15 دقیقه

اخبار

[زنده]

 • شروع برنامه:20:26:07
 • پایان برنامه: 20:32:13
 • طول برنامه:6 دقیقه

زلال انديشه

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:37:53
 • پایان برنامه: 20:43:42
 • طول برنامه:5 دقیقه

قرائت قرآن

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:20:50:50
 • پایان برنامه: 20:56:10
 • طول برنامه:5 دقیقه

نماز جماعت مغرب - آيت الله علوي گرگاني

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:21:01:49
 • پایان برنامه: 22:26:29
 • طول برنامه:1 ساعت و 24 دقیقه

سينمايي ترنج

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:22:30:27
 • پایان برنامه: 22:56:13
 • طول برنامه:25 دقیقه

گنبد مينا

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004

 • شروع برنامه:23:00:47
 • پایان برنامه: 23:57:13
 • طول برنامه:56 دقیقه

نغمه ها

شبکه چهار شبکه دانايي ، سايت ، www.tv4.ir ، رايانامه sima4@irib.ir ، روابط عمومي 26215600 ، صندوق پستي 6733-19359 ، پيامک 300004