جدول پخش

شبکه دو
 • شروع برنامه:16:00:00
 • پایان برنامه: 16:29:51
 • طول برنامه:29 دقیقه

نوسفران(عيدانه)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:16:46:36
 • پایان برنامه: 17:24:48
 • طول برنامه:38 دقیقه

از لاک جيغ تا خدا

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:17:30:48
 • پایان برنامه: 17:37:08
 • طول برنامه:6 دقیقه

عيدانه عيد فطر

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:17:38:57
 • پایان برنامه: 17:44:19
 • طول برنامه:5 دقیقه

آگهي(قبل از سينمايي)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:17:44:32
 • پایان برنامه: 19:06:16
 • طول برنامه:1 ساعت و 21 دقیقه

فيلم سينمايي گوشي قرمز

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:19:17:07
 • پایان برنامه: 20:00:07
 • طول برنامه:43 دقیقه

فيتيله

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:20:01:49
 • پایان برنامه: 20:16:00
 • طول برنامه:14 دقیقه

سخنراني رئيس جمهور در روز عيد فطر

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:20:19:00
 • پایان برنامه: 20:29:50
 • طول برنامه:10 دقیقه

آگهي(قبل از خبر)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:20:30:00
 • پایان برنامه: 21:00:00
 • طول برنامه:30 دقیقه

اخبار 20:30

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:21:08:24
 • پایان برنامه: 21:17:14
 • طول برنامه:8 دقیقه

چشمه معرفت(آيت ا... سبحاني)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:21:31:07
 • پایان برنامه: 22:10:00
 • طول برنامه:38 دقیقه

سريال رستاخيز تفنگ ها

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:22:12:29
 • پایان برنامه: 22:20:53
 • طول برنامه:8 دقیقه

آگهي(قبل از خبر)

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:22:30:00
 • پایان برنامه: 22:43:36
 • طول برنامه:13 دقیقه

اخبار سراسري

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:22:45:24
 • پایان برنامه: 22:55:54
 • طول برنامه:10 دقیقه

نما دو

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002

 • شروع برنامه:22:58:32
 • پایان برنامه: 23:58:32
 • طول برنامه:1 ساعت

ماه تمام

شبکه دو شبکه زندگي ، سايت ، www.tv2.ir ، پست الکترونيک sima2@irib.ir ، تلفن گويا 27862000 ، سامانه پيام کوتاه 300002